Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΥΝΟΧΗ - ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΣΥΝΟΧΗ - ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α. ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Στην ίδια νοηματική ενότητα ανήκουν παράγραφοι που διαπραγματεύονται κάτι συναφές, έχουν το ίδιο νοηματικό κέντρο., όπως π. χ. τα αίτια ενός προβλήματος ή τις συνέπειες -επιπτώσεις ενός φαινομένου. Στην περίπτωση αυτή η νοηματική αλληλουχία μπορεί να επιτευχθεί με τους παραπάνω τρόπους που περιγράψαμε.
Στην περίπτωση που χρειάζεται στο κείμενο μας να μεταβούμε, να περάσουμε από τη μια νοηματική ενότητα στην άλλη, π. χ. από τις μορφές εκδήλωσης ενός φαινομένου / προβλήματος στους παράγοντες - στα αίτια διαμόρφωσης του ή από τα αίτια στις συνέπειες του φαινομένου και από τις συνέπειές του στους τρόπους αντιμετώπισης του, τότε χρησιμοποιούμε κάποιες μεταβατικές φράσεις - περιόδους που ακολουθούν:
1. ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ/ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
-Η διερεύνηση του φαινομένου <,.. Κ.Ε. ...> προϋποθέτει την εννοιολογική προσέγγιση ..//.. το σημασιολογικό επικαθορισμό της.
- Αν τώρα θέλουμε να δώσουμε έναν περιεκτικό ορισμό του ... της ... < Κ. Ε. > που να
περιλαμβάνει όλες τις αποχρώσεις της έννοιας, θα λέγαμε ότι...
- Με τον όρο... εννοούμε...
- Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ο όρος...

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ / ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
- Το φαινόμενο δεν είναι σύγχρονο, υπήρχε πάντα και με διάφορες μορφές, εκδηλώσεις και
εντάσεις, όπως και με διαφορετική αιτιολογία.
- Ο ... Η ... Το ... < Κ.Ε. (κύρια έννοια)> δεν είναι προϊόν του 20ου αιώνα. Η διαχρονική θεώρηση του πιστοποιεί την ύπαρξη του σε κάθε φάση εξέλιξης της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου.
- Με δεδομένη την ιστορική εμπειρία, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι...
- Στη μακραίωνη πορεία του ανθρώπου...

3. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΠΚΕΣ/ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
- Η συνθετότητα του φαινομένου ... < ΚΕ. > διαφαίνεται κυρίως μέσα από το πλήθος των μορφών με τις οποίες εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
- Το φαινόμενο ... < Κ.Ε. > ενδημεί με διάφορες μορφές σε πολλούς τομείς του κοινωνικού βίου.
- Συστατικό στοιχείο του φαινομένου αυτού αποτελεί...

4. ΕΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
- Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η ένταση - η οξύτητα με την οποία εμφανίζεται – αναζωπυρώνεται το φαινόμενο, στη σύγχρονη εποχή .
- Το φαινόμενο ... < Κ.Ε. > προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, παίρνει τη μορφή επιδημίας < η κοινωνικής μάστιγας > που εξαπλώνεται με -γοργό ρυθμό απορυθμίζοντας επικίνδυνα την κοινωνική οργάνωση < ή πιστοποιώντας την κοινωνική αποδιοργάνωση - αποσύνθεση >.
- Ιδιαίτερα, στη σύγχρονη εποχή, αναγνωρίζεται η αξία - σημασία - συμβολή - προσφορά του ...της... < Κ. Ε. >.
- Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κρίνεται καθοριστικός ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο ... η ... το ... < Κ.Ε. > .

5. ΑΙΤΙΑ ■ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

- Αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τον προβλήματος < ΚΕ. > είναι η προσεκτική διερεύνηση/συνεκτίμηση των παραγόντων που το προκαλούν.
- Πολλοί και σύνθετοι παράγοντες προκαλούν / ενισχύουν το φαινόμενο αυτό.
- Λόγω των σοβαρών διαστάσεων που έχει λάβει το πρόβλημα, επιβάλλεται διερεύνηση των παραγόντων που συνετέλεσαν στη δημιουργία και την έξαρση του.
- Η ερμηνευτική προσέγγιση και διερεύνηση του ... της... < ΚΕ. > παραπέμπει σ' ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων - συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση -- ανάπτυξή του (υποθάλπουν το φαινόμενο) στη σύγχρονη εποχή.
- Η διερεύνηση του φαινομένου για να είναι διαφωτιστική, οφείλει να ακολουθήσει έναπολυαιτιατό ερμηνευτικό μοντέλο.
- Ο ... Η... ΤΟ ... < ΚΕ. > δεν είναι αυθύπαρκτο φαινόμενο, αποκομμένο από τις σύγχρονες ,κοινωνικές συνθήκες και δομές αλλά συνυφαίνεται άρρηκτα με...
- Ο ... Η... ΤΟ ... < Κ.Ε. > αποτελεί κοινωνικά προσδιοριζόμενο φαινόμενο και σ' αυτήν την κατεύθυνση είναι ανάγκη να προσανατολιστεί η ερμηνεία / αιτιολόγηση του.
- Παρ' όλο που το θέμα /φαινόμενο έχει αναλυθεί, κατά καιρούς, εξαντλητικά, είναι δυνατόν πάντα ν' αποκαλυφθούν και άλλες πτυχές του...
- Ο ... Η... ΤΟ ... < Κ.Ε. > αποτελεί συνισταμένη / απόρροια της συνθετικής επίδρασης ενός πλήθους κοινωνικών / οικονομικών και πολιτικών παραγόντων της εποχής μας.
- Ποικιλώνυμοι παράγοντες συνθέτουν - τροφοδοτούν / προκαλούν το φαινόμενο < Κ.Ε.>
- Το ότι ένα μεγάλο πλέγμα γενικών και ειδικών κοινωνικών συνθηκών και προσωπικών περιστάσεων προκαλούν αυτό το φαινόμενο είναι αναμφισβήτητο.

ΙΙ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
α. Πρωταρχικά αίτια / κύριοι παράγοντες
- Η αξιολόγηση και ιεράρχηση αυτών των παραγόντων αναντίλεκτα δίνει προτεραιότητα στο ...στην... < αίτιο >.
-Πρωταρχική αιτία / πρωταρχικός παράγοντας του ... της < Κ.Ε. > αποτελεί ο...η...το (αίτιο).
- Κύρια και πρωταρχική ευθύνη φέρει...
- Στα γενεσιουργά αίτια του φαινομένου συγκαταλέγεται...
- Αφετηρία στον ερμηνευτικό προβληματισμό μας μπορεί να αποτελέσει...
- Το εγχείρημα της ερμηνείας θα ήταν δύσκολο...
β. Για άλλα αίτια
- Οι παράγοντες που συνέβαλαν κυρίως στον... στην...
- Στην εκδήλωση / ανάπτυξη / έξαρση / όξυνση / κλιμάκωση / επίταση του... της... < Κ.Ε. >σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ... (αίτιο).
- Ο... Η... ΤΟ ... < αίτιο > δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή - «ευδοκίμηση» του φαινομένου < Κ.Ε. >.
- Ιδανικές συνθήκες / / Ευνοϊκό κλίμα για την εκδήλωση του .... της .... < Κ. Ε. > διαμορφώνει και ...<αίτιο>.
- Το φαινόμενο < Κ.Ε. > άλλωστε υποθάλπει και... <αίτιο>
- Ευοδωτικοί παράγοντες στην επέκταση του φαινομένου < Κ.Ε. > αποτελούν και... <αίτιο>
- Μερίδιο ευθύνης φέρει και...
- Στην έξαρση του προβλήματος οδηγεί/ συντείνει ο ... η ... <αίτιο>
- Στην εκδήλωση του προβλήματος συνεπιδρούν μια σειρά συγκλίνοντες υποβοηθητικοί και επιβοηθητικοί παράγοντες.
- Καθοριστικό όχι όμως και μοναδικό είναι το γεγονός ότι...
- Εξίσου επιβαρυντικός παράγοντας για...

6. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
/. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
- Οι συνέπειες / επιδράσεις του ... της ... < Κ.Ε. > είναι εμφανείς στην ατομική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου //ή //... σε κάθε επίπεδο της ατομικής - κοινωνικής ζωής του ανθρώπου.
- Αναντίλεκτα η σημασία του ... της ... < Κ.Ε. > αξιολογείται μέσο: από την ευεργετική της επίδραση στη ζωή του ανθρώπου.
- Διαχρονικά αναγνωρίζεται η αξία / σημασία / συμβολή του ... της... < Κ.Ε. >.
- Η αξία / σημασία του..της... <Κ.Ε.> φαίνεται, κατά κύριο λόγο, από τις σημαντικές επιδράσεις του / της στη ζωή του ανθρώπου.
- Η σοβαρότητα, λοιπόν, του φαινομένου είναι δεδομένη και αποδεικνύεται από τις οδυνηρές συνέπειες του σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

ΙΙ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
- Φυσικό επακόλουθο είναι...
- Τα οφέλη είναι κυρίως...
- Άμεσο αποτέλεσμα είναι...
- Στις επιδράσεις του... της... <Κ.Ε>.
- Άμεση συνέπεια / απόρροια του ... της ... <Κ.Ε.> στη ζωή του ατόμου / πρωταρχικής
σημασίας κρίνεται και ο ... η ... / πρωταρχικές είναι οι επισημάνσεις που αφορούν τη
διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του.
- Από την άλλη οι προεκτάσεις του ... της ... <Κ.Ε.> αφορούν τη διάρθρωση της ομαδικής /
συλλογικής ζωής και πιο συγκεκριμένα στο οικονομικό / κοινωνικό / θεσμικό / πολιτιστικό
επίπεδο...
- Ο... Η... Το ... < συνέπεια > αποτελεί άμεση συνέπεια του ... της... <Κ.Ε>.Εξετάζοντας τον
κίνδυνο που εγκυμονεί...

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
- Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αναγκαίο και χρήσιμο να επισημανθούν οι προϋποθέσεις πουαπαιτούνται για...
- Κάτω από ορισμένους όρους είναι δυνατό...
- Η ομαλή // απρόσκοπτη λειτουργία του ... της ... < Κ.Ε. > διασφαλίζεται μόνο μέσα σεκατάλληλες συνθήκες.
- Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω είναι αναγκαίο να ισχύουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
- Ο...Η...<Κ.Ε> δεν μπορεί να διασφαλιστεί, παρά μόνο κάτω από αναγκαίες προϋποθέσεις.

ΙΙ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
- Ο... Η... Το ... < προϋπόθεση > αποτελεί εγγύηση για...
- Ασφαλιστική δικλείδα για τον... την... < Κ.Ε. > ... αποτελεί...
- Τον.. Την... < Κ.Ε. > διασφαλίζει και...
- Ο... Η... < Κ.Ε. > διασφαλίζεται μέσα σε συνθήκες... και από προϋποθέσεις όπως...
- Μια βασική προϋπόθεση για... είναι...

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ
/. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
- Αυτό που έχει σημασία είναι όχι μόνο να βρει ο άνθρωπος πίσω από τα συμπτώματα τουπροβλήματος τις αιτίες που το προκαλούν, αλλά και να προσπαθήσει αν όχι να το εξαλείψει,τουλάχιστον ν' αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες του.
- Η οξύτητα / ένταση με την οποία εκδηλώνεται το πρόβλημα, στην εποχή μας, καθιστάδυσχερέστερη την αντιμετώπιση του, συνάμα όμως αναγκαία την άμεση κινητοποίηση των κοινωνικών και των κρατικών φορέων για την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του.
- Με δεδομένη τη σοβαρότητα του φαινομένου απαιτείται έντονη δραστηριοποίηση, καθολική ανάληψη ευθυνών και λήψη κατάλληλων μέτρων για να προσεγγίσουμε τη λύση του προβλήματος.

ΙΙ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
-Άμεση ευθύνη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ... της < Κ.Ε. > υπέχει...
- Καίρια κρίνεται και η συμβολή του ... της... στην άρση του προβλήματος
- Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και τη ριζική εξάρθρωση του προβλήματος μπορεί να συντελέσει και...
- Το δεδομένο πρόβλημα και η επίλυση του πρέπει να αποτελέσουν τόσο άμεση προτεραιότητα του οργανωμένου κράτους όσο και αντικείμενο κοινωνικής - συλλογικής μέριμνας.
- Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών...
- Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά και υπεύθυνα...
- Η πραγματική όμως λύση στο πρόβλημα είναι...
- Αυτό θα ήταν εφικτό να γίνει...
- Σημαντικός είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει σ' αυτήν την προσπάθεια...
- Ως άμεσο μέτρο προτείνεται συνήθως...
- Απαιτείται, λοιπόν, η σε βάθος διερεύνηση και ανάλυση του φαινομένου, η συνεκτίμηση των διαστάσεων του και των παραγόντων που το τροφοδοτούν, ώστε να καταπολεμηθεί ριζικά.
- Εκείνο που πρέπει να συζητηθεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα είναι...
-Από την απαρέγκλιτη εφαρμογή των προτεινομένων μέτρων θα κριθεί, σε μεγάλο βαθμό, κατά πόσο μπορούμε να προσδοκούμε την ολοκληρωτική εξάλειψη του...
- ( Μετάβαση στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ) --> Καμία κρατική παρέμβαση ή νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί να τελεσφορήσει, εάν δε θεμελιωθεί στην ατομική ευθύνη και πρωτοβουλία.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
(* όχι κατ' ανάγκη για τον επίλογο)
-Γίνεται, λοιπόν, φανερό...
- Όσα προηγήθηκαν θεμελιώνουν το ακόλουθο συμπέρασμα...
- Στο τέλος της ανάλυσης αυτής τοποθετείται...
- Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, συνάγεται ότι...
- Είναι επομένως βέβαιο ότι...
- Από την παράθεση των συνεπειών / αιτιών / προεκτάσεων του φαινομένου βγαίνει αβίαστα τοσυμπέρασμα ότι...
- Με αυτά τα δεδομένα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα...
- Είναι τέλος προφανές ότι...
- Κατ'αυτόν τον τρόπο άμεσα και πειστικά αποδεικνύεται ότι...
- Από όλα αυτά συνάγεται το συμπέρασμα...

10. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- Βέβαια αυτό που ενδιαφέρει στη συνέχεια...
- Πριν όμως προχωρήσουμε στην.../στον...
- Αυτή είναι η μία πλευρά του ζητήματος. Η άλλη αναφέρεται στο... στην...
- Δεδομένου λοιπόν ότι...
-Πέρα, όμως, από αυτό...
- Από το άλλο μέρος...
-Από την άλλη πλευρά άλλωστε...
- Προς την ίδια κατεύθυνση..
- Είναι φανερό ότι...
- Για άλλους λόγους και υπό διαφορετικές συνθήκες...
- Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και...
- Στον αντίποδα της παραπάνω θέσης βρίσκεται και...
- Οπωσδήποτε. ..
- Το σημαντικό- πάντως είναι...
- Αν αυτό αληθεύει, τότε...
- Οι σκέψεις που ακολουθούν...
- Δεν είναι τυχαίο ότι...
- Ένα άλλο χαρακτηριστικό ...
- Με δεδομένο το γεγονός ότι...
- Εκτός από...
- Ερευνώντας θα διαπιστώσουμε ότι...
- Αλλά το πιο σπουδαίο γεγονός...
- Όλα αυτά σημαίνουν πως...
- Αυτό που επιβάλλεται...
- Η προϋπόθεση λοιπόν είναι να ...
- Μέσα σ' αυτό το πλέγμα των αντίξοων συγκυριών είναι ανάγκη να εξετάσουμε τις
προοπτικές...
- Το ίδιο ισχύει και για...
- Μέσα σε αυτό το πλαίσιο...
- Από μια άποψη...
- Άλλωστε σε όλες τις περιπτώσεις...
- Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι...
- Θα ήταν εύκολο να μνημονεύσει κανείς παραδείγματα από ...
- Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα / περίπτωση ...
- Είναι πλάνη να πιστεύει κανείς ότι...
- Το ίδιο φαινόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου